Količina:

0


Znesek:

0,00

Izobraževanja

Prijava na obvestilo o prihodnjem terminu varnega ravnanja z orožjem


Podjetje ima od leta 2001 koncesijo za izvajanje usposabljanja za preizkus znanja o ravnanju z orožjem s strani Ministrstva za notranje zadeve. Celotno osebje, ki vas spremlja skozi program izobraževanja, je strokovno usposobljeno ter ima dolgoletne izkušnje na področju varnega ravnanja z orožjem.

Usposabljanje je sestavljeno iz 10 ur teoretičnega in 5 ur praktičnega dela. Za pristop k praktičnemu delu izpita je potrebno uspešno opraviti teoretični del preizkusa.

Z opravljenim tečajem in preizkusom pred državno izpitno komisijo, lahko pridobite pravico do orožne listine.

Cena usposabljanja (tečaj): 240,00 EUR
Cena preizkusa znanja (izpita): 130,00 EUR
Cena usposabljanja s preizkusom znanja (izpitom): 370,00 EUR

 Termin usposabljanja Teoretični del preizkusa znanja
Praktični del preizkusa znanja
Tečaj: sobota 20.07.2024, ob 08:00 uri, Medvode, Goričane 39

Vaje: petek 26.07.2024 ob 14:00 uri, Ljubljana, Dolenjska cesta 11
07.08.2024, ob 16:00 uri, Medvode, Goričane 39 09.08.2024 ob 14:00 uri, Ljubljana, Dolenjska cesta 11

Tečaj: sobota 29.06.2024, ob 08:00 uri, Medvode, Goričane 39

Vaje: petek 05.07.2024, ob 14:00 uri, Ljubljana, Dolenjska cesta 11

17.07.2024, ob 16:00 uri, Medvode, Goričane 39

18.07.2024, ob 16:00 uri, Medvode, Goričane 39

19.07.2024 ob 14:00 uri, Ljubljana, Dolenjska cesta 11

19.07.2024 ob 15:00 uri, Ljubljana, Dolenjska cesta 11
Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest.


Za več informacij glede tečaja lahko pokličete na 030 657 900 ali nas kontaktirajte preko elektronske pošte [email protected].Podrobnejše informacije o programu izvedbe tečaja varnega rokovanja z orožjem

Tečaj in izpit varnega rokovanja z orožjem sta v celoti izvedena v 2 delih:

Del 1: teoretični del in prvi del praktičnega dela.
Del 2: drugi del praktičnega dela in izpit (približno 10 dni po opravljenem tečaju, zaradi priprave na izpit).

Na izobraževanju prejmete tudi kakovostno gradivo (pride v poštev za opravljanje izpita), ki se je skozi vsa leta izobraževanj posodabljajo in dopolnjevalo. Uspeh naših izobraževanj se kaže tudi v večinskih uspešno opravljenih izpitih.

-          Praktični del preizkusa o ravnanju z orožjem
Posameznik lahko opravlja praktični del preizkusa o ravnanju po tem ko ima opravljen teoretični del usposabljanja. Uspešno izveden praktični del je pogoj za opravljen izpit.

-          Posebni del preizkusa znanja o ravnanju z orožjem
Posebni del preizkusa kandidat izvede s svojim orožjem in sicer po vsaki nabavi novega tipa/vrste orožja, pred izdajo orožnega lista ali pred vpisom orožja v orožni list oziroma pred potrditvijo pooblastila za nošenje orožja. Posameznik, ki poseduje dovoljenje za zbiranje orožja in posameznik, ki se mu izda dovoljenje za posest orožja, mora opraviti posebni del pred prvo izdajo dovoljenja za nabavo streliva za posamezen tip/vrsto orožja.

-          Dedovanje
Za dedovanje je potrebno opraviti tečaj ravnanja z orožjem, ki obsega teoretični in praktični del. Na podlagi 46. člena Zakona o orožju, v postopku izdaje dovoljenja za posest orožja, dokazuje dedič izpolnjevanje pogoja znanja o ravnanju z orožjem s potrdilom o obiskovanju teoretičnega dela usposabljanja. Za takšno orožje ne sme posedovati ali nabavljati streliva, prepoved pa se vpiše v orožno listino. 

VSEBINA USPOSABLJANJA VARNEGA ROKOVANJA Z OROŽJEM

Teoretični del
Poznavanje predpisov:
- Ustave Republike Slovenije: 17., 18., 19. in 34. člen
- Zakona o orožju in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktov
- Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15), in sicer poglavja: Splošne določbe o kaznivem dejanju, Varnostni ukrepi, (vrste varnostnih ukrepov, odvzem predmetov), Kazniva dejanja zoper življenje in telo (115., 116., 117., 118., 122., 123., 124., 127. člen), Kazniva dejanja zoper človekove pravice in svoboščine (132., 133., 134., 135., 135.a člen), Kazniva dejanja zoper premoženje (204., 205., 206., 207., 213., 220. člen), Kazniva dejanja zoper javni red in mir (296., 298., 299., 300., 306., 307. člen)
- Predpisov, ki urejajo varstvo javnega reda in miru in javna zbiranja.
- Poznavanje osnov nudenja prve pomoči pri ranah s strelnim orožjem
- Poznavanje orožja in varno ravnanje z orožjem:
- Tehnične lastnosti posameznih vrst/tipov kratkocevnega in dolgocevnega orožja
- Razstavljanje in sestavljanje orožja ter vzdrževanje orožja
- Poznavanje pravil varnega ravnanja z orožjem
- Uporaba zaščitnih sredstev pri streljanju.

Praktični del
-  Sestava orožja in varno ravnanje z orožjem
-  Razstavljanje in sestavljanje orožja
-  Pravilno ravnanje pri uporabi orožja (streljanje in odpravljanje zastojev)
-  Uporaba zaščitnih sredstev.
 

Preizkus znanja
Preizkus znanja obsega teoretični in praktični del. Kandidat mora najprej uspešno opraviti teoretični del preizkusa znanja, da lahko pristopi k praktičnemu delu.
 Teoretični del preizkusa znanja:
-  Teoretični del preizkusa znanja obsega pisni in ustni del
-   Pisni del obsega deset vprašanj iz posameznega sklopa teoretičnega dela usposabljanja iz 8. člena tega pravilnika. Vprašanja so podana v obliki obkroževanja pravilnega odgovora, ki je ovrednoten s točkami. Ustni del vsebuje najmanj pet vprašanj iz sklopov teoretičnega dela usposabljanja iz 8. člena tega pravilnika.
-  Pisni del preizkusa znanja pripravi posamezna komisija. Vprašanja iz sklopa prve pomoči pri strelnih ranah pripravi predavatelj teme iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika in jih dostavi  komisiji.

Praktični del preizkusa znanja:
-   Praktični del preizkusa znanja obsega splošni in posebni del
-   Splošni del izvede kandidat z orožjem izvajalca usposabljanja. Posebni del kandidat izvede s svojim orožjem, in sicer po vsaki nabavi novega tipa/vrste orožja, pred izdajo orožnega lista ali pred vpisom orožja v orožni list oziroma pred potrditvijo pooblastila za nošenje orožja. Posameznik, ki poseduje dovoljenje za zbiranje orožja, in posameznik, ki se mu izda dovoljenje za posest orožja, mora opraviti posebni del pred prvo izdajo dovoljenja za nabavo streliva za posamezen tip/vrsto orožja
-   Posebnega dela praktičnega dela preizkusa znanja ni potrebno opravljati posameznikom pred potrditvijo pooblastila za prenos orožja in posameznikom, ki nabavljajo orožje iz 2. do 5. točke kategorije D iz prvega odstavka 3. člena Zakona o orožju

Pri splošnem in posebnem delu praktičnega preizkusa znanja kandidat izvede:
1. Prikaz varnega rokovanja s praznim orožjem:
– varno jemanje iz embalaže in priprava za prenos orožja,
– kontrola orožja (napolnjeno, prazno),
– drža orožja (orožje obrnjeno v varno smer, prst izven branika orožja),
– prikaz delovanja vseh zunanjih krmilnih vzvodov na orožju,
– preveritev delovanja varnostnih mehanizmov (funkcij) orožja,
– postopek polnjenja in praznjenja ter menjave nabojnikov,
– izbira pravega streliva med različnim strelivom,
– razstavljanje in sestavljanje orožja ter postopek čiščenja in vzdrževanja;

2. Rokovanje in streljanje z orožjem:
– priprava orožja in pravilna drža orožja,
– praktični prikaz odpravljanja zastojev,
– uporaba zaščitnih sredstev,
– izvajanje streljanja.
-  Splošni del praktičnega dela preizkusa znanja se opravi s kratkocevnim orožjem na civilnem strelišču. Uporablja se krožna tarča velikosti 50x50 cm na razdalji 15 m. Kandidat izstreli 3 strele za preizkus in 10 strelov za oceno. Strele za preizkus izstreli kandidat v petih minutah, strele za oceno pa v desetih minutah.
-  Pri posebnem delu praktičnega dela preizkusa znanja se streljanje opravi z orožjem kandidata na civilnem strelišču, ki je za tako orožje primerno. Tarčo, razdaljo, število strelov in čas streljanja določi predstavnik izvajalca usposabljanja, pri katerem kandidat opravlja posebni del praktičnega dela preizkusa znanja.

 
Čas trajanja preizkusa znanja
Pisni del teoretičnega preizkusa znanja lahko traja največ 45 minut in ga opravljajo vsi prijavljeni kandidati hkrati.
Ustni del teoretičnega dela preizkusa znanja za posameznega kandidata lahko traja največ 25 minut.
Pri praktičnem delu preizkusa znanja mora kandidat na znak člana komisije opraviti posamezna dejanja iz 1. točke četrtega odstavka prejšnjega člena, pri čemer mora sproti razlagati svoje ravnanje.
Dejanja iz 2. točke četrtega odstavka 15. člena tega pravilnika začne kandidat izvajati na znak, nadaljuje pa jih samostojno vključno z izvedbo streljanja.
Praktični del preizkusa znanja lahko traja največ 30 minut.


Ocenjevanje
Uspeh kandidata na teoretičnem in praktičnem delu preizkusa znanja komisija oceni z »opravil« ali »ni opravil«.
Kandidat opravi teoretični del preizkusa znanja, če zbere pri pisnem delu najmanj 75 odstotkov možnih točk in uspešno opravi ustni del teoretičnega dela preizkusa znanja. Kandidat, ki ni opravil pisnega dela, ne more pristopiti k ustnemu delu teoretičnega dela preizkusa znanja.
Kandidat opravi praktični del preizkusa znanja, če je varno rokoval z orožjem in upošteval varnostne ukrepe, pri streljanju pa je dosegel več kot 30 odstotkov možnih krogov.


Ponovno opravljanje preizkusa znanja
Kandidatu, ki ni opravil splošnega dela praktičnega preizkusa znanja, ni treba ponovno opravljati teoretičnega dela preizkusa znanja.
Kandidatu, ki ni opravil posebnega dela praktičnega preizkusa znanja, ni treba ponovno opravljati teoretičnega dela in splošnega dela praktičnega preizkusa znanja.